Categoriearchief: Huis & Tuin

Opvanglocatie Maurik klaar voor komst bewoners

De vluchtelingenopvang in Maurik is opgeleverd. Vanaf maandag 1 augustus kan de gemeente Buren vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. De opvang heeft ruimte voor 180 vluchtelingen. In totaal staan er 37 chalets, voor maximaal twee jaar.

Van grond tot opvanglocatie
Op 9 mei zijn we begonnen aan de werkzaamheden voor de opvanglocatie. Op 16 mei startte de eerste werkzaamheden in de grond, zoals de aanleg van de riolering. Er is een toegangsweg aangelegd naar de chalets toe. Daarnaast is het voetpad naar de ingang en het parkeerterrein klaar.

Hoe werkt de opvanglocatie?
Er is landelijk besloten dat de veiligheidsregio een verdeling van de vluchtelingen bepaalt. Wij hebben daar op dit moment nog geen informatie over.

In totaal staan er 37 chalets, voor maximaal 2 jaar:
• 12 chalets voor 4 personen;
• 12 chalets voor 5 personen;
• 12 chalets voor 6 personen en;
• er is 1 chalet beschikbaar als kantoor voor de huismeester.

In iedere chalet ligt een informatiemap met praktische informatie over de gemeente Buren en over hoe zaken zoals onderwijs en zorg in Nederland geregeld zijn. De bewoners doen alles zelf. Denk aan: wassen, schoonmaken, boodschappen doen, koken, etc. Er is een gezamenlijke ruimte met wasmachines.

Huismeester
Een huismeester is 24 uur per dag aanwezig en is de contactpersoon voor de mensen die in de chalets wonen. Ook de inwoners van Maurik kunnen de huismeester benaderen om vragen te stellen. Dit kan tevens ook via het mailadres: opvanglocatiemaurik@buren.nl.

Veel belangstelling voor kijkje opvanglocatie Maurik

Nog even en de vluchtelingenopvang in Maurik is klaar. De gemeente Buren verwacht begin augustus het chaletpark voor vluchtelingen uit Oekraïne op te leveren. Omwonenden, pers, gemeenteraad en andere belangstellenden konden er dinsdag 12 juli alvast een kijkje nemen.

Begin mei startte de bouw in een weiland aan de Achthontstraat, aan de rand van het dorp. Binnen enkele maanden werden riolering, elektriciteit, wegen en paden aangelegd. Er kwam een parkeerterrein en een ruimte waar de bewoners de was kunnen doen. 36 chalets zorgen voor 180 bedden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de ingang van het park staat een 37e chalet voor de beheerder.

Rondleiding
Het eerste gedeelte van de avond was speciaal gereserveerd voor de omwonenden van de opvanglocatie. Zij kregen een rondleiding en konden al hun vragen stellen. Daarna waren de gemeenteraad, pers en andere belangstellenden welkom. Burgemeester Josan Meijers: ‘’Ik ben blij dat het ons lukt om na leuke en moeilijke gesprekken samen met de omwonenden, bouwers en mensen in en uit het gemeentehuis dit voor elkaar te krijgen. Ik ben bij dat er over een paar weken mensen kunnen intrekken.’’

Nodig
De burgemeester en wethouders waren erbij en gingen met de aanwezigen in gesprek. Burgemeester Meijers: “De oorlog in Oekraïne duurt maar voort en de behoefte aan opvangplekken blijft. We willen helpen als dat nodig is. En het ís nodig. We hopen hier een fijne plek te kunnen bieden aan mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.”

Helpende handen
Er zijn veel vrijwilligers nodig om te zorgen dat de opvanglocatie een prettige plek is voor de toekomstige bewoners. Daarom is de gemeente samen met Vluchtelingenwerk Nederland op zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via gemeente@buren.nl of telefoonnummer 14 0344. Via datzelfde mailadres en telefoonnummer is meer informatie op te vragen.

Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen in de zaak Didam. Kort
samengevat zijn daarin beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van
onroerende zaken. Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat overheden gelijke kansen moeten bieden. Zij moeten een selectieprocedure doorlopen aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Een onderhandse verkoop is daarom niet meer mogelijk.


Er is een uitzondering als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde is. Of dat zo is, moet aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden vastgesteld. Bij deze uitzondering moet het voornemen tot verkoop op tijd bekendgemaakt worden. Dit moet voor de verkoop en iedereen moet hier kennis van kunnen nemen. Daarbij moet het overheidslichaam uitleggen waarom zij vinden dat vooraf vaststaat of logischerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze kandidaat is. Dit op basis van de hiervoor genoemde criteria.
Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

De Hoge Raad laat in deze zaak allerlei vragen onbeantwoord. Vragen die wel voor de praktijk relevant zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde daarom een ‘Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen’ op. Hierin gaan zij in op een aantal vragen. De komende jaren zal de rechtspraak meer duidelijkheid moeten geven.


Wat is het gevolg?
Alle lopende en nieuwe grondtransacties moeten langs deze nieuwe meetlat van het Didam-arrest worden gelegd. Dit onderwerp gaat spelen bij gebiedsontwikkeling waar de gemeente een (ondergeschikte) grondpositie heeft. Ook bij verkoop van objecten uit de vastgoedportefeuille.
Wat kunnen wij als gemeente doen om te voorkomen dat in de toekomst wordt gehandeld in strijd met het Didam-arrest? Het ministerie adviseert in de factsheet om gemeenten die regelmatig onroerende zaken verkopen beleid op te stellen
en de ontwikkelingen in de rechtspraak goed te volgen. Dit doen we. Daarom stelde het College van Burgemeester en Wethouders op 14 juni 2022 de ‘Spelregels verkoop gemeentelijk vastgoed 1.0’ vast. De spelregels worden tussentijds geëvalueerd.


Waarom versie 1.0?
Dit lijkt vreemd maar is het niet. Omdat we met de recente uitspraken nog maar aan het begin staan van een cultuuromslag. Veel onderwerpen moeten nog in de jurisprudentie verder duidelijk worden. Het versienummer geeft dus aan dat er over bijvoorbeeld weer een jaar een versie 2.0 of zelfs een versie 3.0 zal volgen. We kunnen nu nog niet alles overzien.Daarnaast moet ook een gemeente zich volgens het proces van ‘Plan Do Check and Act’ blijven door ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het verder toelichten van onderwerpen die om uitleg vragen of het toevoegen van nieuwe spelregels. Daarnaast kan er ook nieuw beleid worden ontwikkeld. Daarbij kan gevraagd worden om een herijking van
de gemaakte spelregels en procesafspraken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet of regelgeving op het gebied van volkshuisvesting

Woningbouw Corporaties worden geconfronteerd met nieuwe problemen

Aedes: ‘Er moet één landelijke toelatingstoets komen voor conceptuele woningbouw’. “Corporaties willen snel bouwen maar worden geconfronteerd met nieuwe problemen: alsmaar stijgende bouwprijzen én de dreiging dat stikstof de woningbouw op slot zet. Conceptueel bouwen, oftewel woningen die uit een fabriek komen, kan helpen om veel sneller meer huizen te bouwen. Op dit moment echter, is het aan elke gemeente opnieuw te bepalen of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. Dat is onnodig en belemmert het verhogen van snellere woningbouw. Eén landelijke toelatingstoets voor conceptuele bouw zou voldoende zijn.”

Aedes-voorzitter Martin van Rijn deed zijn oproep bij de opening van de woningfabriek van Barli, die op 20 april in het bijzijn van Koning Willem-Alexander geopend is. “Om te beginnen moet er haast gemaakt worden met de aanpak van de stikstofproblemen. Tegelijk zien we dat er nog te weinig grond beschikbaar wordt gesteld om woningen op te kunnen bouwen én zien we de bouwkosten enorm stijgen. Dat laatste baart me met name zorgen, want stijgende prijzen maken namelijk niet dat corporaties opeens meer geld te besteden hebben. Oftewel, voor hetzelfde geld kunnen we minder woningen bouwen.”

Conceptueel bouwen, ook wel industrieel bouwen of prefab genoemd, is een antwoord op een deel van deze problemen. De fabrieken zorgen voor minder CO2-uitstoot dan bouwen op locatie en wanneer de woningen op grotere schaal kunnen worden geproduceerd, worden ze financieel ook steeds aantrekkelijker. Anders gezegd: het milieu wordt minder belast en de bouw wordt goedkoper.

Gezocht: RDW voor woningbouw
De gemeentelijke bouwplantoetsing staat grote aantallen en snelheid van bouwen van deze fabrieksklare woningen nog in de weg. De vergunningsaanvraag is duur en tijdrovend. Er is nog niet één landelijke toets voor deze woningen. Verschillende gemeenten bepalen dus elke keer opnieuw of deze woningen veilig zijn, naast de welstandseisen. Bij conceptueel bouwen wordt echter gewerkt met standaarden. Dat betekent ook dat de vergunning in principe maar één keer hoeft te worden afgegeven voor de bouwkundige kwaliteit. Oftewel, wanneer een fabrieksklare woning in gemeente A veilig kan staan, dan is deze in gemeente B net zo veilig.
Van Rijn: “Vergelijk het met een auto: wanneer het model door de RDW is goedgekeurd, dan mag je daarmee overal in ons land de weg op. Zo zou het ook met fabrieksklare woningen moeten zijn. Er zou één landelijke toets moeten komen, waarna de woningen overal geplaatst kunnen worden.”

Uit eerder onderzoek onder de leden van Aedes bleek dat 80% van de deelnemende corporaties conceptueel wil gaan bouwen of dat nu al doet. Het Ministerie van BZK sprak eerder de ambitie uit om de productie van conceptuele woningen op te willen schroeven naar 50.000 eenheden per jaar vanaf 2030. “Willen Rijk, gemeenten en woningcorporaties de ambities halen, dan moeten we samen zo veel mogelijk belemmeringen wegnemen. Conceptueel bouwen biedt een oplossing voor twee uitdagingen die de hele woningbouw op slot kunnen zetten, te weten CO2-uitstoot en te hoge bouwkosten. Bovendien zijn deze woningen snel te realiseren en dus een goede manier om woningzoekenden onder wie vele spoedzoekers relatief snel een fijn huis te bieden.”

Hoe herken je dat planten te weinig water hebben

Tekenen van onderbewaterende planten: hoe herken je dat planten te weinig water hebben.
Te weinig water is een van de meest voorkomende redenen waarom planten ongezond zijn, verwelken en doodgaan.

Het is niet altijd gemakkelijk, zelfs voor ervaren tuiniers, om goed water te geven. Om de problemen die gepaard gaan met te weinig water te voorkomen of te minimaliseren, moet u de tekenen kennen van planten die te weinig water krijgen.

Risico’s van onderbewaterende planten

Het ultieme risico van te weinig water voor een plant is de dood. Net als dieren hebben planten water nodig om te kunnen functioneren en te kunnen leven. Enkele van de belangrijkste redenen waarom planten water nodig hebben, zijn: Stijfheid behouden en rechtop kunnen blijven Fotosynthese om energie en voedsel te creëren. Voedingsstoffen uit de grond naar de stengel verplaatsen.

Verschillende factoren bepalen hoeveel je nodig hebt om planten water te geven, inclusief het planttype , het klimaat, de bodemgesteldheid, het weer en de locatie.

Het kan wat vallen en opstaan ​​kosten om erachter te komen hoeveel water kamer- of tuinplanten nodig hebben.

Terwijl u de juiste hoeveelheid en frequentie van water geven bepaalt, gebruikt u deze aanwijzingen om te bepalen of u te weinig water geeft:

Verwelking. Dit is het klassieke teken van een onderbewaterde plant. Te weinig water zorgt ervoor dat een plant turgor verliest, de stijfheid in cellen en weefsels. Er zijn enkele ziekten die verwelking kunnen veroorzaken, maar de gemakkelijkste en meest waarschijnlijke verklaring is onder water.

Droge bodem.

Als de grond rond een plant droog is, heeft deze mogelijk meer water nodig. Uitzondering hierop zijn sommige vetplanten, zoals cactussen, die niet veel water nodig hebben omdat ze het zo goed kunnen bewaren. Droge, dode bladpunten. Als een plant te weinig water krijgt, drogen de bladpunten en randen uit en worden ze bruin.

Uiteindelijk zullen hele bladeren bruin worden en afsterven. Langzame groei. Als je een plant chronisch te weinig water geeft, maar hem nog steeds voldoende water geeft om te overleven, zal de groei langzamer gaan dan normaal of verwacht. Nieuwe groei, zoals bladeren, kan klein zijn.

Zichtbare voetafdrukken.

Kijk naar uw voetafdrukken voor een teken dat graszoden niet voldoende water krijgen. Nadat u op het gras bent gestapt, moet het snel terugveren. Als de voetafdrukken enkele minuten zichtbaar blijven, is het gras te droog. Als u vermoedt dat tekenen in uw planten wijzen op onderbewatering, kunt u dit bevestigen door ze water te geven. Ze zouden moeten herleven, en als ze dat niet doen, kan er een ander probleem zijn, zoals een virale infectie of schimmelziekte.

Zo houd je jezelf warm!

Thermostaat twee graden lager? Zo houd je jezelf warmEnergiebesparende maatregel voor thuis en op kantoor

De gasprijzen blijven stijgen. Het kabinet roept iedere Nederlander dan ook op om de thermostaat twee graden lager te zetten. Stoov®, een Nederlandse maker en bedenker van duurzame warmtekussens en -dekens, biedt een energiebesparende maatregel.

Thuis en op kantoor.
Slim verwarmen met een warmtekussen: thuis en op kantoor
De infrarood technologie in de producten van Stoov® verwarmt mensen, niet de planeet. Door mensen direct te verwarmen, hoeft er niet een hele woning of kantoor verwarmd te worden. Hierdoor kan de thermostaat een paar graden omlaag en bespaar je energie én geld. Met elke graad die de thermostaat lager wordt gezet, bespaar je al zo’n 7% energiekosten per jaar*.

Door het stijlvolle Ploov warmtekussen of de Big Hug warmtedeken van Stoov® stijgt je lichaamstemperatuur vanzelf, want je maakt direct contact met de warmtebron. Er gaat dus geen energie verloren en je blijft, afhankelijk van de gekozen temperatuur, tot 6 uur warm.

Bepaal je eigen aangename microklimaat
Ook handig van de Big Hug: je bent niet meer afhankelijk van de algemene temperatuur op kantoor. Door de thermostaat op kantoor met een aantal graden te verlagen kun je met het warmtedeken je eigen microklimaat creeëren. Dankzij de infrarood technologie van Stoov® verwarm je jezelf tot 4 uur op de gewenste temperatuur.

Houd jezelf warm, waar en wanneer je wilt
Neem jouw Big Hug mee naar de bank, in de tuin, op je balkon of op een bootje. De warmtedekens zijn draadloos en hebben een USB-oplader, dus ze kunnen zelfs opgeladen worden in de auto of met een powerbank.

Lees meerover: andere merken warmte dekens

Dit zijn de slaapkamertrends voor de zomer 2022

Invloeden van de natuur, zachte stoffen en veel strepen
Gestreepte dekbedovertrekken en sierkussens met een fijn banenspel – combineer binnen deze trend de verschillende lijnpatronen naar hartenlust met elkaar. Een monochroom dekbedovertrek of kleurrijke muurverf zorgen voor een aangenaam contrast in de slaapkamer. Want ook de keuze voor kleur is met recht een bonte verzameling te noemen. Gedurfde kleurcombinaties van opvallende, felle pasteltinten met contrasterende primaire kleuren laten de slaapkamer stralen. Denk hierbij aan een kleurrijk bed in warm geel of groen. Wie het liever wat rustiger houdt, kan kiezen voor een mix & match van gestreept beddengoed en accessoires met een bed in een zachte, neutrale tint. Kies voor materialen die deze streeppatronen duidelijk accentueren, zoals katoen of velvet, gecombineerd met woonaccessoires van keramiek of glas.

Tip van Kristel de Jong, Trend- en stijlspecialist bij Swiss Sense: Wie durft? Maak van de slaapkamer een blikvanger! Geef een neutraal gekleurd bed een echte zomerse metamorfose met bedtextiel in een gewaagde mix van bonte strepen en effen bedtextiel in felle kleuren.

Trend 2: Sweet, Soft & Fluid Zachte kleuren, aaibare stoffen, ronde vormen – een kamer die voelt als een omhelzing: deze zomertrend is speels en brengt rust en harmonie in de slaapkamer. Ronde lijnen en vloeiende vormen zijn de basis en kunnen worden aangevuld met originele accessoires. Hier kiezen we voor één woord: comfy!

Het kleurenpallet van deze trend bestaat uit warme, zachte roze- en natuurtinten met delicate groenblauwe pasteltinten voor een vleugje frisheid. Kenmerkend voor deze trend is daarnaast het beddengoed in zachte kleurverlopen die doen denken aan parelmoer. Deze kunnen binnen deze trend worden gecombineerd met effen pasteltinten. Dit geeft de slaapkamer een zachte en vriendelijke uitstraling. Die zachtheid is ook terug te vinden in de stoffen van de bedden, zoals een boxspring gestoffeerd in een aaibare bouclé-stof. Ook accessoires van hardere materialen zoals glas of keramiek passen in deze slaapkamertrend. Dit wel onder de voorwaarde dat ze rond of bol van vorm zijn. Of denk bijvoorbeeld aan een bed met een zacht, rond hoofdbord zoals de Lifestyle by vtwonen Basil boxspring. Deze heeft stijlvolle afgeronde opbergvakjes die in het bed lijken te verdwijnen.

Tip van Kristel: Creëer deze stijl in de slaapkamer door te kiezen voor een boxspring met een afgerond hoofdbord en combineer dit met beddengoed in lichte pasteltinten met een subtiel kleurverloop. Accessoires van parelmoer of abstracte, organische vormen zorgen voor een extra blikvanger.

Trend 3: Into Nature Wie of wat moet de zomer anders inspireren dan de natuur? De natuur ontwaakt, brengt nieuw leven en straalt in zonnige, levendige kleuren. De heldere lijnen en natuurlijke vormen zorgen voor een aangename rust in de slaapkamer. De perfecte ingrediënten om te kunnen ontspannen en rustig in slaap te vallen.

‘Into Nature’ speelt in op de kleuren van de natuur. Hier geniet je van blauw-, bruin- en groentinten waardoor er automatisch een natuurgevoel leeft. De zachtere kleurnuances zorgen voor rust en zijn daarmee perfect voor de slaapkamer. De opvallende en grote motieven met een natuurthema, zoals bloemen of bladeren zijn een blikvanger en komen goed tot hun recht als beddengoed of als behang. De natuur inspireert ook de keuze van de materialen die worden gebruikt. Denk hierbij aan een bed van robuust eikenhout zoals het Balance Tender bedframe met ronde hoeken. Combineer dit met een jute tapijt en zacht katoenen beddengoed en een nieuwe look is geboren! Bamboe en kurk passen ook perfect in een slaapkamer in deze natuurtrend.

Tip van Kristel: Creëer deze stijl in de slaapkamer door te werken met een houten bed en katoenen beddengoed in zand- of blauwgroene tinten. Verse bloemen voegen een extra vleugje zomer toe aan de slaapkamer.

Finale Nationale Wedstrijd Tuinaanleg tijdens Groene Sector Vakbeurs

De finale van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg vindt plaats tijdens de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. Vier teams van mbo-studenten zullen in hal 1 van 8 tot en met 10 maart werken aan de finaleopdracht. Op donderdag 10 maart maakt de jury de winnaars bekend welk team zich Nederlands Kampioen Tuinaanleg 2022 mag noemen. John Koomen, vicevoorzitter van Koninklijke VHG zal op 10 maart de prijzen uitreiken.

De teams van finalisten zijn:
Aeres Velp
Yuverta Houten
Yuverta Nijmegen
Zone.college Doetinchem

Hoog niveau
Tijdens deze wedstrijd leggen de deelnemende scholieren een tuin aan van circa 20 m2, binnen een tijdsbestek van 20 uur. Daarbij komen verschillende facetten van het hoveniersvak aan bod. Ze moeten het ontwerp goed en netjes uitvoeren binnen een bepaalde tijd. Ook worden de teams beoordeeld op zaken als planning, communicatie, samenwerken en veilig werken. Hierdoor is de wedstrijd van een hoog niveau. De opbrengst is ook groot: de wedstrijd biedt studenten een uniek leermoment, een onvergetelijke ervaring en geeft hun loopbaan en vakmanschap een enorme impuls. Bovendien kan het deelnemende team extra PR en promotie genereren voor de school en de opleiding.

Winnaars
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de deelnemers te komen aanmoedigen. Op donderdag 10 maart maakt de jury de winnaars bekend. Het winnende team gaat deel uitmaken van een Nederlands team van mbo-leerlingen dat deelneemt aan de WorldSkills in Shanghai, die gepland staan in oktober dit jaar.

Organisatie
De Nationale Wedstrijd Tuinaanleg wordt jaarlijks georganiseerd door Koninklijke VHG in samenwerking met de Agrarische Opleidingscentra.
FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt, WorldSkills Netherlands en sponsoren maken deze wedstrijden mede mogelijk en dragen deze een warm hart toe. De wedstrijden hebben tot doel meer aandacht te vragen voor het hoveniersvak en jongeren te laten zien dat het vak van hovenier een veelzijdig en interessant beroep is.

Liefde is… elkaar warm houden op koude (Valentijnsdag) dagen.

Geef je geliefde, maar ook jezelf, nog meer warmte op Valentijnsdag. Een knuffelbaar warmtekussen helpt je daarbij

Liefde is… elkaar warm houden op koude dagen. Daarom heeft Stoov®, de Nederlandse maker en bedenker van duurzame warmtekussens, de perfecte cadeautip voor Valentijnsdag: de Ploov. Dit warmtekussen is groot genoeg om jou lekker warm te houden, maar laat nog genoeg ruimte op de bank over voor jullie samen. Ieder onder z’n eigen dekentje of gekibbel over de temperatuur in huis is voorgoed klaar. Dankzij Stoov® zijn jullie nu innig, zacht en warm verweven met elkaar.

I Ploov you
Maar wat als er even geen (ge-)liefde is? Dan is dit kussen van Stoov® het perfecte cadeau voor jezelf. Ploov omringt je met warmte en daarnaast is dit knuffelmaatje ook nog eens een sfeervol en stijlvol item in je interieur. De hoezen zijn wasbaar en verkrijgbaar in wol, een gebreide en denim look in verschillende kleuren. Er is dus altijd wel een kussen die past bij jouw stijl.

Overal warm
De Ploov houdt je niet alleen warm op de bank, maar ook in de tuin en zelfs op kantoor. Omdat je de Stoov® warmtekussens kunt opladen, neem je ze makkelijk overal mee naartoe. Superfijn met drie verschillende warmtestanden die variëren tussen de 34 en 42 graden. Daarbij kan het kussen, afhankelijk van de temperatuur, tot zes uur worden gebruikt. Heerlijk!

Duurzame missie
Door jezelf te verwarmen met een warmteproduct van Stoov® hoef je niet meer een hele ruimte te verwarmen en is het niet nodig de thermostaat keer op keer hoger te zetten op een koude dag. Met elke graad lager op de thermostaat bespaar je al 7% energiekosten per jaar. Het gebruik van een warmtekussen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor jouw bankrekening. Daarnaast zijn alle kussens gemaakt van gerecyclede of herbruikbare materialen. Stoov® verwarmt mensen, niet de planeet.
Rozen zijn rood,
Viooltjes zijn blauw
Kussens van Stoov®
Die wil ik wel delen met jou

Sociale huur draait om meer dan alleen de huurprijs

Gemeenten geven vaker private partijen opdracht om goedkope huurwoningen te bouwen die voorheen de corporaties voor hun rekening namen. Aedes maakt zich zorgen dat het aantal echte sociale huurwoningen daardoor langzaam maar zeker afneemt. Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘Sociale huur draait om meer dan de huurprijs. We hebben niet voor niks regels om te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, óók mensen met lage inkomens en urgenten. We hebben een nieuwe definitie van sociale huisvesting nodig.’  

Aedes heeft geen principiële bezwaren dat ook andere partijen huurwoningen in het gereguleerde segment (tot 752 euro per maand) bouwen. Martin van Rijn: ‘Dat was altijd al zo en de woningnood is nu erg hoog.’ Maar commerciële verhuurders zijn niet gebonden aan de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen, waar woningcorporaties wel mee werken. Deze verhuurders stellen vaak juist eisen aan het minimum-inkomen van huurders. En vaak schuiven deze woningen na 10 of 15 door naar de vrije huur sector, waar de verhuurder meer rendement kan maken.

Van Rijn: ‘Een logische afweging voor een commercieel verhuurder. Maar we hebben het over appels en peren en daarom noemen we het ook wel nep sociale huur. De schoen wringt namelijk als deze woningen de echte sociale huurwoningen verdringen. Dan komt de doelgroep waarvoor we juist sociale huisvesting hebben steeds minder aan de bak, terwijl in het rapport van de commissie Ter Haar er op wordt gewezen dat voor de verschillende doelgroepen eigenlijk overal 30% sociale huurwoningen moeten worden gerealiseerd. Ook de aandacht die corporaties hebben voor hun bewoners en de leefbaarheid in wijken en buurten wordt zo moeilijker.’  

Woningbouw 2017 – 2020

Aedes heeft het Kadaster gevraagd te onderzoeken wat voor woningen er van 2017 tot 2020 zijn gebouwd. Daaruit is niet precies op te maken hoe de verhouding tussen commerciële partijen en corporaties zich ontwikkelt. De cijfers laten wel zien dat er van de 262.000 nieuwe woningen slechts 42.000 (16 %) een corporatiewoning is.

Dat is veel minder dan de gangbare gemeentelijke normen voor het aandeel sociale woningen in nieuwbouw. Dat is in grote gemeenten vaak 30 tot 40%. Als de gemeente zo’n ambitie wil realiseren, zou een groot deel van de overige huurwoningen binnen het sociale segment moeten vallen. Dat is echter niet te controleren. Ook is niet bekend aan welke doelgroepen de woningen worden aangeboden. De cijfers van het Kadaster geven ook sterke indicaties dat er in een aantal gemeenten rondom de grotere steden de afgelopen jaren nauwelijks of geen huurwoningen in het gereguleerde segment zijn gebouwd.

Corporaties vissen achter het net

Martin van Rijn maakt zich grote zorgen over deze cijfers: ‘Het strookt met geluiden van corporatiebestuurders dat ze steeds vaker achter het net vissen bij de bouw van sociale huurwoningen. Ik vraag me af of gemeenten zich deze consequenties realiseren als ze grond uitgeven voor nieuwbouw. Sociale huur draait niet alleen om de huurprijs: woningcorporaties bieden betaalbare huurwoningen voor de langere termijn. Maar ze zorgen dat er ook plek is voor inwoners die urgent een betaalbare woning nodig hebben. En ze werken met de gemeente aan leefbare wijken.’

Nieuwe definitie sociale huur

Aedes wil samen met de partners van de ActieagendaWonen een scherpere definitie van wat we onder een echte sociale huurwoning verstaan. Daarnaast gaan we met elkaar ook betere spelregels ontwikkelen om gedifferentieerde bouwprogramma’s mogelijk te maken die leiden tot gemengde inclusieve wijken, te beginnen met het aandeel van 25% sociale huur. De financiële randvoorwaarden worden hierbij ook vastgesteld.

Van Rijn: ‘Wat heb je aan een afspraak over een minimumaandeel sociale huur, als je niet scherp hebt wat je daaronder verstaat?’ Zo wil Van Rijn opkomen voor de doelgroep van woningcorporaties: ‘Er is voorlopig voor iedereen genoeg te doen. Dus we kunnen afspraken maken over ieders aandeel in de woningbouw, zoals we in de landelijke Actieagenda Wonen hebben vastgelegd.’